73 فرقه (فرقه شناسی)

پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) : امت من بر ۷۳ فرقه تقسیم خواهند شد که فقط یک گروه از آن در بهشت و ۷۲ فرقه در دوزخ خواهند بود

73 فرقه (فرقه شناسی)

پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) : امت من بر ۷۳ فرقه تقسیم خواهند شد که فقط یک گروه از آن در بهشت و ۷۲ فرقه در دوزخ خواهند بود

به حول و قوه الهی این وبلاگ در تاریخ 19/10/1392 با هدف معرفی اجمالی فرق اسلامی و دفع شبهات وارده بر مکتب اهل بیت (علیهم السلام ) یعنی مذهب حقه شیعه اثنی عشری از جانب سایر فرق به ویژه وهابیت راه اندازی شد!
در ضمن برخی با امکانات تبلیغی بسیار عظیمی که در اختیار دارند اینطور وانمود می کنند که مسلمانها دو دسته اند آنهم شیعه و سنی!!!
اما ما می خواهیم بگوییم مسلمانها ده ها فرقه اند که یکی از آنها شیعه است!!!

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

تحریف سیره و سنت پیامبر توسط معاویه

چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۳، ۰۱:۰۶ ق.ظ
 • ۱۰۰۴ نمایش

 • تحریف سیره و سنت پیامبر توسط معاویه

  امکان دانلود مقاله با فرمتهای مختلف برای استفاده در انواع موبایل ، تبلت و کامپیوتر

  عنوان:تحریف سیره و سنت پیامبر توسط معاویه

  مشخصات کتاب:نوع: مقاله

  پدیدآورنده:مروجی طبسی، محمدجواد

   عناوین اصلی مقاله شامل:

  مقدمه،روش های معاویه در تحریف سیره نبوی،تمسخر سعد، مسخر ابوقتاده، اهانت و اخراج، تهدید ناقلان حدیث، برخورد با سیره و سنت پیامبر، توبیخ راویان و به فراموشی سپردن روایات، اظهار رأی در برابر سنت پیامبر، تحریف مقصود پیامبر، صرف بیت المال برای تطمیع، انکار سنت پیامبر، میراندن سنت و احیای بدعت، پاورقی

  دانلود در ادامه مطلب

  مقدمه

  از ﻣﯿـﺎن دﺷـﻤﻨﺎن اﺳـﻼم ﺗﻨﻬـﺎ ﻃـﺎﯾﻔﻪای ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪای دﺳﺖ از ﻋـﺪاوت و دﺷـﻤﻨﯽ ﺑـﺎ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ و ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﻧـﺪاﺷﺖ، ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻮد.

  ﺳﺮﮐﺮده اﯾﻦ ﻃـﺎﯾﻔﻪ اﺑﻮﺳـﻔﯿﺎن ﺑـﻮد؛ او ﮐﺴـﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗـﺎ ﭘﯿﺶ از ﻓﺘـﺢ ﻣﮑﻪ، ﯾﮑﯽ از دﺷـﻤﻨﺎن ﺳﺮﺳـﺨﺖ اﺳـﻼم و ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽآﻣـﺪ. او ﮐﺴـﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺪر، اﺣﺪ و اﺣﺰاب را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳـﻼم راهاﻧﺪازی ﮐﺮد و ﺗﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﻟﺤﻈﻪای ﻋﻘﺐ ﻧﻨﺸـﺴﺖ و ﻓﺮزﻧـﺪش ﻣﻌـﺎوﯾﻪ ـ ﮐﻪ در ﻓﺴـﺎد، ﻃﻐﯿـﺎن و ﺑﯽدﯾﻨﯽ، ﮐﻤﺘﺮ از ﭘـﺪر ﺧﻮد ﻧﺒﻮد ـ از ﻫﻤـﺎن اول ﺑﻨـﺎی ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ ﺑـﺎ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ و اﻫـﻞ ﺑﯿﺖ او راﮔﺬاﺷﺖ. ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ را ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﭘﯿﺮوان آن ﺣﻀﺮت روا داﺷﺖ.و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻟﻄﻤﻪ را ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮه اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﮐﺮد، ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻃﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴّﻠﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴـﯿﺎری از حرﻣﺖﻫﺎ را ﺷـﮑﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺳﯿﺮه و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮد.اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ، ﻃﯽﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد:«ﺑﺪاﻧﯿـﺪ ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﯾـﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﻘﺎء (آزاد ﺷﺪﮔﺎن) و ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﻠﻘﺎءﻫﺴـﺘﻨﺪ، و ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿـﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زور و ﺑﻪ اﮐﺮاه اﺳـﻼم آورده اﻧـﺪ. آﻧﺎن از دﺷـﻤﻨﺎن ﺧـﺪا و ﺳـﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻗﺮآن ﻣﺠﯿـﺪ و ﭘﯿﺮوان اﺣﺰاب و ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.» [1] . و در ﺧﻄﺒﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﺎران ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮد:«ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ و ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺣﺰاب و ﻗﺎﺗﻼن ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎر.» [2] .

  این در حالی است که حق و باطل چنان در هم آمیخته شده و چنان حقیقت منحرف شده که برخی از مسلمین معاویه را از صحابه میدانند و حتی در افضلیت او بر امیر مومنان علی علیه السلام و یا افضلیت پسر معلوم الحالش بر سبط النبی حضرت امام حسین علیه السلام شک دارند!

  این مقاله همانطور که از عناوین اصلی آن پیداست به موضوع تحریف دین و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله توسط معاویه می پردازد!

  [1] ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ، اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ، ج 2، ص 32.

  [2] اﻟﻐﺪﯾﺮ، ج 1، ص 257.

  دانلود مقاله:


  برنامهٔ QR Code5119-tahrif-sire-va-sonate-payambar-tavasot-moavye.zip
  برنامهٔ QR Code5119-fa-tahrif-sire-va-sonate-payambar-tavasot-moavye.apk
  برنامهٔ QR Code5119-FA-tahrif-sire-va-sonate-payambar-tavasot-moavye.pdf
  برنامهٔ QR Code5119-FA-tahrif-sire-va-sonate-payambar-tavasot-moavye.epub
  دریافت نرم افزار مدیریت کتابخانه دیجیتالی قائمیه (اندروید) حجم: 3 MB
  دریافت نرم افزار بازار کتاب دیجیتالی قائمیه (اندروید) حجم: 9 MB

  نظرات (۰)

  هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی